Sự kiện - chuyên đề:

Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu: Tích cực tăng cường phối kết hợp trong công tác tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH

VHDN: Có thể nói, một trong những thắng lợi quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong năm 2018 chính là BHXH tỉnh đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác phối kết hợp với các ngành và địa phương.

Ông Lê Danh Đấu, Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Hội thi tuyên truyền BHXH,BHYT

Đối với BHXH tỉnh Bạc Liêu, xác định tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để thực hiện thắng lợi chính sách BHXH, BHYT có một ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển KT-XH của địa phương, góp phần đảm bảo an sinh, công bằng xã hội. Vì vậy, BHXH tỉnh đã chủ động phối kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và kịp thời đăng tải các thông tin, chính
sách pháp luật mới về BHXH, BHYT, như: kết hợp với Báo Bạc Liêu xây dựng 2 chuyên trang/tháng; phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh xây dựng các phóng sự, chương trình tọa đàm thông tin BHXH, BHYT, bình quân mỗi tháng phát sóng 7 chương trình và phát thanh lại tại 7 huyện, thị xã, thành phố và 1 chương trình truyền hình tại tỉnh…

BHXH tỉnh ký kết phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh về truyên truyền chính sách, pháp luật
về BHXH, BHYT giai đoạn 2017 – 2020

Với việc tăng cường phối kết hợp trên, công tác tuyên truyền không ngừng được phát huy và mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, với mục tiêu tổng quát là “Cải cách chính sách BHXH để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch”.

BHXH tỉnh phối hợp cùng Hội Nông dân tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân về chính sách
BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Tỉnh đoàn…

Với sự phối kết hợp này, công tác tuyên truyền được đưa về tận cơ sở, đến tận hộ của hội viên và nhân dân. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT. Nội dung tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT ngày càng đa dạng, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính
sách BHXH, BHYT. Những nội dung căn bản, cốt lõi, những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi) và Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) đã được tuyên truyền phù
hợp với từng nhóm đối tượng tại cơ sở…Phát huy kết quả này, năm 2019, BHXH tỉnh sẽ tập trung nâng
cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: đa đạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT theo hướng sáng tạo, chuyên sâu gắn với từng nhóm đối tượng như: học sinh-sinh viên, nông dân, phụ nữ, người lao động, chủ sử dụng lao động… có những hình thức tuyên truyền phù hợp; tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền; phát huy vai trò tích cực của các đại lý thu của bưu điện và của xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua BHXH, BHYT; phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng ở cơ sở trong việc quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, phát huy vai trò của các ngành, tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền đến tận cơ sở và hội viên gắn với xây dựng các mô hình về tham gia BHXH, BHYT; xây dựng các kịch bản tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức đa đạng, phong phú; chương trình sân khấu hóa, hoặc sáng tác bài
ca để nâng cao hiệu quả truyền thông…

Một mùa xuân đến lại về, với khí thế thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh sẽ nỗ lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu của năm 2019.

Ngọc Trung

20:53:01 14-01-2019

VHDN: Có thể nói, một trong những thắng lợi quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong năm 2018 chính là BHXH tỉnh đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác phối kết hợp với các ngành và địa phương. […]

Đối tác của chúng tôi