Sự kiện - chuyên đề:

Đảng ta

Trên thế giới hiện có tới hàng trăm đảng phái chính trị là đảng cầm quyền, nhưng chỉ có một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân mình, đồng bào mình luôn gọi một cách trìu mến là Đảng ta. Bởi, ngay từ trong bản chất cho đến những hành động cụ thể, 90 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng, mà còn thể hiện sự gắn bó máu thịt, thủy chung với nhân dân.

Từ khi thành lập đến nay, tuy tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong mỗi giai đoạn có khác nhau,nhưng tổng thể, các Cương lĩnh của Đảng đều thể hiện rõ ràng, nhất quán quan điểm cơ bản, tư tưởng xuyên suốt là đấu tranh giành lại và bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thực tiễn chứng minh, toàn bộ nghị lực và trí tuệ của Đảng, toàn bộ sự phấn đấu hy sinh của các thế hệ đảng viên đều hướng vào mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân, giành tự do, độc lập, hạnh phúc cho nhân dân. Ngoài mục tiêu đó, Đảng không có mục tiêu nào khác.

Trong những lúc khó khăn của cách mạng, Đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, trước vận mệnh đất nước. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta thể hiện là người chiến sỹ tiên phong, hoàn thành sứ mệnh cao cả mà dân tộc và nhân dân giao phó; giải phóng dân tộc, thống nhất giang sơn về một mối, bảo vệ từng tấc đất, thước sông, bầu trời, biển cả thân yêu của Tổ quốc.

Trong công cuộc xây dựng đất nước, có những lúc Đảng đã mắc sai lầm khuyết điểm như chủ quan, duy ý chí, tập trung quan liêu bao cấp, song Đảng đã thẳng thắn nhận sai lầm thiếu sót về mình, kiên trì con đường XHCN, quyết tâm lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn thử thách, trụ được trong bão táp và phát triển đi lên.

Trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, trước nạn tham nhũng có nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, Đảng ta đã thể hiện sự quyết tâm cùng toàn dân kiên quyết đấu tranh chống quốc nạn tham nhũng, tham ô, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cuộc đấu tranh này không có vùng cấm, không loại trừ một ai, và đã có kết quả, đã lấy lại lòng tin, được nhân dân luôn ủng hộ, đồng thuận.

Trong công cuộc đổi mới, thành tựu hơn 30 năm qua đã thực sự là một công trình vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Thành tựu công cuộc đổi mới lần nữa khẳng định Đảng ta thật sự là lực lượng tiên phong của dân tộc, của nhân dân, khẳng định sức mạnh “dời non, lấp biển” của sự thống nhất ý Đảng lòng dân.

Là cán bộ đảng viên, ai cũng biết rằng: Uy tín của Đảng, lòng tin của dân với Đảng, mối quan hệ của Đảng với dân phụ thuộc vào chính sự trong sạch vững mạnh của Đảng, vào phẩm chất, năng lực của mỗi cán bộ đảng viên. Vì vậy để làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình, từng đảng viên phải không ngừng rèn luyện để nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, về trình độ năng lực và phẩm chất, đạo đức, lối sống. Ngày nay người đảng viên không thể là con người hành động một cách thụ động, mà phải là người có năng lực làm việc, năng lực tổ chức, năng lực giáo dục quần chúng, năng lực tổng kết thực tiễn, năng lực giao tiếp, đối thoại, tranh luận một cách dân chủ và có văn hóa; phải là người làm gương, nói đi đôi với làm. Những năng lực đó chỉ có một khi có sự rèn luyện,học hỏi, tích lũy một cách nghiêm túc trong thực tiễn cách mạng và trong thực tế gần gũi, tận tâm, tận lực với cuộc sống của nhân dân.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.(Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đã qua rồi cái thời hễ cứ là cán bộ đảng viên thì dường như có thể làm được mọi việc. Vì vậy ngoài việc khẳng định được vai trò và uy tín của mình trước quần chúng bằng sự kiên định, trí thông minh, sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác, thờ ơ, lảng tránh và vô cảm trước sự hoành hành của cái ác, cái tiêu cực trong đời sống xã hội. Đảng và nhân dân đòi hỏi cán bộ đảng viên phải có dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, trong sự độc đoán, chuyên quyền, ức hiếp quần chúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Dũng khí đó phải thể hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch vững mạnh của Đảng, uy tín của Đảng trước xã hội; đồng thời còn biểu hiện trong đời sống chính trị- xã hội, trong việc giữ gìn trật tự kỷ cương, luân lý đạo đức, văn hóa tinh thần và lối sống của từng gia đình, từng tập thể đến toàn xã hội.

Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở cán bộ đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn với quần chúng, coi việc tôn trọng quần chúng, học hỏi quần chúng, quan hệ mật thiết với quần chúng là lẽ sống còn. Người dạy: “Đảng viên là người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo. Mà muốn cho quần chúng nghe lời mình, thì người đảng viên từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu. Thế là làm cho dân tin Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và Chính phủ. Đảng viên nào không được dân tin, dân phục, dân yêu thì chưa xứng đáng là một đảng viên của Đảng”.

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, mỗi chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh, càng phải có trách nhiệm góp sức mình vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng nước ta giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NGọc Quốc

 

10:14:47 01-01-2020

Trên thế giới hiện có tới hàng trăm đảng phái chính trị là đảng cầm quyền, nhưng chỉ có một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân mình, đồng bào mình luôn gọi một cách trìu mến là Đảng ta. Bởi, ngay từ trong bản chất cho đến những hành […]

Đối tác của chúng tôi