Sự kiện - chuyên đề:

Đảng Ta

VHDN: Trên thế giới hiện có tới hàng trăm đảng phái chính trị là đảng cầm quyền, nhưng chỉ có một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân mình, đồng bào mình luôn gọi một cách trìu mến là Đảng ta. Bởi, ngay từ trong bản chất cho đến những hành động cụ thể, 90 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng, mà còn thể hiện sự gắn bó máu thịt, thủy chung với nhân dân.

Ngọc Quốc

13:21:12 09-01-UTC

VHDN: Trên thế giới hiện có tới hàng trăm đảng phái chính trị là đảng cầm quyền, nhưng chỉ có một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân mình, đồng bào mình luôn gọi một cách trìu mến là Đảng ta. Bởi, ngay từ trong bản chất cho đến những […]

Đối tác của chúng tôi