Sự kiện - chuyên đề:

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số: 41/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Sau khi điều chỉnh, theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) Quốc hội sẽ thông qua 09 Luật, 01 Nghị quyết và cho ý kiến 12 dự án Luật; tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) Quốc hội sẽ thông qua 12 Luật, cho ý kiến 03 dự án Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung các dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với các chính sách cơ bản như đề xuất của Chính phủ.

Cụ thể, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) các dự án: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trường hợp dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp.

Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024): dự án Luật Hóa chất (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ các dự án luật bảo đảm chất lượng, tiến độ; trong quá trình soạn thảo, nếu điều chỉnh, bổ sung chính sách so với các chính sách đã được đề xuất thì phải đánh giá tác động đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tháng 3/2024, chậm nhất là tại phiên họp tháng 4/2024 đối với 03 dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); tại phiên họp tháng 8/2024 đối với dự án Luật Hóa chất (sửa đổi).

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, khẩn trương lập đề nghị xây dựng các dự án luật về thuế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các dự án luật cần thiết khác đã được xác định tại các nghị quyết Quốc hội, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; trường hợp cấp bách, đột xuất thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

15:21:52 02-01-2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số: 41/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Sau khi điều chỉnh, theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) Quốc hội sẽ thông qua 09 Luật, 01 Nghị quyết và cho ý kiến 12 dự án […]

Đối tác của chúng tôi