Sự kiện - chuyên đề:

Ngành BHXH triển khai đề án đơn giản hóa TTHC và cá CSDL liên quan đến quản lý dân cư

VHDN: Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 và Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 77/QĐ-BCĐ896 ngày 26/4/2019 của Ban Chỉ đạo 896; Quyết định số 3014/ QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của ngành BHXH, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 27/6/2019.

Theo đó, về công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, công tác triển khai phương án đơn giản hóa TTHC, công tác kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu của ngành với các CSDL quốc gia…, BHXH Việt Nam giao trách nhiệm cụ thể cho các vụ, ban chuyên môn tổ chức thực hiện; giao Vụ Pháp chế giúp Tổng Giám đốc đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; các thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 896, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

PV

09:13:23 15-07-GMT+0700

VHDN: Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 và Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 77/QĐ-BCĐ896 ngày 26/4/2019 của Ban Chỉ đạo 896; Quyết định số 3014/ QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch […]

Đối tác của chúng tôi