Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Hồng Dân : Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện

VHDN: Xác định năm 2019 là năm quyết định kết quả thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH cho giai đoạn 2016 – 2020. Vì vậy, Huyện ủy và UBND huyện, đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và khơi dậy phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019.

Nông dân huyện Hồng Dân trúng mùa tôm càng xanh.

Tích cực chỉ đạo

Trên tinh thần quyết tâm chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, cùng với sự tích cực lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân nên tăng trưởng kinh tế của huyện năm 2019 đạt 10,46%, vượt so với các chỉ tiêu đặt ra (theo kế hoạch là từ 8 – 8,5% và theo kịch bản là 10%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại – dịch vụ. Đặc biệt, với việc phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp nên hoạt động sản xuất không ngừng tăng trưởng. Cụ thể UBND huyện, đã tích cực chỉ đạo thực hiện tuyên truyền và triển khai tốt công tác khuyến nông nên diện tích canh tác, năng suất lúa khá ổn định. Tổng sản lượng lúa 235.058 tấn, đạt 100,03% kế hoạch (tăng 102% so với cùng kỳ). Đồng thời, chủ động theo dõi và thường xuyên thông báo điều tiết nước của ngành chuyên môn cấp tỉnh, từ đó đáp ứng tốt nguồn nước mặn phục vụ sản xuất tôm trên đất lúa. Qua đó, cho tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 42.500 tấn (trong đó sản lượng tôm nuôi đạt 11.700 tấn).

Cùng với phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới tiếp tục gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, đã tổ chức lễ công nhận 4 xã (Lộc Ninh, Vĩnh Lộc A, Ninh Quới và Ninh Thạnh Lợi) đạt chuẩn xã nông thôn mới (đạt 200% kế hoạch), nâng tổng số 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng xã Ninh Thạnh Lợi A trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2019 và đang tiến hành lập các thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Đi với phát triển sản xuất, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm đầu tư. Việc chi trả, trợ cấp cho các đối tượng được thực hiện một cách kịp thời, đúng quy định, không để sai sót đối tượng; Việc giúp đỡ trao vốn, phương tiện sản xuất và hỗ trợ cho các hộ nghèo trở thành phong trào có tính lan tỏa rộng trong cộng đồng. Đến cuối năm 2019, huyện đã giảm 633 hộ nghèo, đạt 102,6% kế hoạch.

Nông dân huyện Hồng Dân cấy lúa trên cánh đồng mẫu lớn.

Tiếp tục thi đua

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐH tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần (thứ XII). Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, huyện Hồng Dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và tập trung huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện nền nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu đất đai, mùa vụ và thị trường. Xây dựng nền kinh tế của huyện phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững. Trong đó xác định sản lúa và nuôi trồng thủy sản là ngành chủ yếu của huyện, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp; đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng nông thôn. Cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, huyện xác định 3/5 trụ cột của tỉnh để thực hiện. Tiếp thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, thực hiện tốt các chính sách xã hội; cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân; phát triển kinh tế – xã hội gắn liền với củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc đưa Hồng Dân trở thành huyện phát triển toàn diện ngang tầm với các huyện bạn trong tỉnh.

Nông dân huyện Hồng Dân thu hoạch tôm trên đất lúa.

Theo đó, huyện Hồng Dân sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ; đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Đề án của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, quan tâm trụ cột: Nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết chuỗi giá trị toàn cầu. Phấn đấu sản lượng lúa đạt 237.734 tấn; sản lượng thủy sản 44.000 tấn (trong đó tôm 12.200 tấn); Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo hướng bền vững. Đồng thời tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển vùng Bắc Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 04-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về xây dựng xã Ninh Quới A đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020 và trở thành thị trấn vào năm 2025”; xây dựng xã Vĩnh Lộc A trở thành đô thị loại V và phấn đấu trở thành thị trấn những năm tiếp theo…

LƯ LÂM HỶ

 

10:49:22 02-02-GMT+0700

VHDN: Xác định năm 2019 là năm quyết định kết quả thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH cho giai đoạn 2016 – 2020. Vì vậy, Huyện ủy và UBND huyện, đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và khơi dậy phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, góp phần thực […]

Đối tác của chúng tôi