Sự kiện - chuyên đề:

Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao Lạng Giang: Điểm sáng của những phong trào

VHDN: Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) huyện Lạng Giang đã tổ chức thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ và các hoạt động, công tác trọng tâm.

Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạng Giang đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạng Giang hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Trung tâm với chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương. Đồng thời, Trung tâm còn làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và tích cực phối hợp thực hiện các chương trình trang địa phương trên Đài PT-TH tỉnh, báo Bắc Giang; phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn xây dựng các bản tin để kịp thời thông tin đến quần chúng nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ thường xuyên theo chủ đề chủ điểm, thời gian qua, Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạng Giang đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của huyện được thành lập, Trung tâm đã phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, của Ban Chỉ đạo huyện và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo huyện trong việc đôn đốc, kiểm tra công tác phòng dịch bệnh. Xác định phòng dịch là chính,cán bộ, nhân viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạng Giang thường xuyên bám sát các địa bàn trọng yếu để cung cấp thông tin tuyên truyền không gây hoang mang trong dư luận.

Sự nỗ lực cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạng Giang đã mang lại hiệu quả rõ rệt từ việc nâng cao nhận thức đến cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Để đạt được kết quả này, trước tiên lãnh đạo Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạng Giang đã bám sát kế hoạch công tác của UBND cấp huyện, cấp tỉnh, thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc cấp dưới thực hiện tốt các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạng Giang không ngừng đổi mới sáng tạo, chủ động, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện tốt hơn vai trò, sứ mệnh của mình, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Lạng Giang ngày một phát triển vững mạnh.

Ái Liên

09:19:40 16-06-2020

VHDN: Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) huyện Lạng Giang đã tổ chức thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ và các hoạt động, công tác trọng tâm. Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạng Giang hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công […]

Đối tác của chúng tôi