Sự kiện - chuyên đề:

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

VHDN: Trong các ngày 26, 27, 27/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biều chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự và chỉ đạo Đại hội. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng 448 đại biểu tiêu biểu của 31 Đảng bộ trực thuộc thay mặt cho trên 229.424 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Đ/C Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Bí thư tỉnh ủy khóa xix nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII .Báo cáo Chính trị khẳng định: Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân vượt mục tiêu Đại hội. Xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị đạt kết quả tích cực, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại, văn minh. Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường.

Những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng; có thể khẳng định chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay; đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là rất phấn khởi và tự hào, là nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. Phấn khởi về những thành tích, kết quả đã đạt được, song cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, trên chặng đường phát triển của tỉnh nhà vẫn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận chỉ rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan  để rút kinh nghiệm đề ra những giải pháp khả thi nhằm khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tỉnh phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng, đề xuất với Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, nhằm khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu; mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị, trọng tâm là đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xác định rõ các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để tập trung phát triển; chú trọng công tác xây dựng thương hiệu hàng nông sản, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thứ ba, cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ cần chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Thứ tư, tăng cường củng cố Quốc phòng – An ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ năm, Đảng bộ Thanh Hóa cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng,  thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, cùng với thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí  Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị xem xét lựa chọn  bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, gồm các đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội tin tưởng: Với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân, tinh thần chủ động, sáng tạo, cùng với thời cơ, vận hội mới,  Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Thanh Hóa phát triển toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian làm việc còn lại , Đại hội đã thảo luận sôi nổi và sâu sắc báo cáo chính trị và bầu Ban chấp hành khóa XIX gồm 65 ủy viên, và 17 ủy viên Ban thường vụ. Đ/C Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực khóa XVIII được bầu làm Bí thư tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biều đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc khóa XIII gồm 32 Đại biểu chính thức và 3 Đại biểu dự khuyết  .

Trong 3 ngày làm việc với chủ đề Đoàn kết- Kỷ cương – Sáng tạo- Phát triển, Đại hội đã thành công tốt đẹp ./.

Bài ảnh ANH MINH

16:05:58 28-10-UTC

VHDN: Trong các ngày 26, 27, 27/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh […]

-->

Đối tác của chúng tôi