Sự kiện - chuyên đề:

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

VHDN: Chủ tịch Hồ Chí Minh- lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người là hiện thân mẫu mực của người đảng viên cộng sản, là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta noi theo. Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ luôn là ngọn đuốc soi rọi cho Đảng ta 91 năm qua, và trên hết được vận dụng cao nhất trong quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, Người coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước. Theo Bác, người cán bộ trước hết phải là người có đức, “người cán bộ phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”. Người cán bộ chân chính phải biết giữ đạo đức cách mạng, giống như “ngọc càng mài càng sáng”; phải trung thành, tận tụy, cống hiến vì lợi ích của Tổ quốc, vì lợi ích của Nhân dân “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Với quan niệm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Để huấn luyện, bồi dưỡng và làm cho cán bộ trưởng thành, Đảng phải bỏ nhiều công sức, “phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Cán bộ đi học là để “làm việc, làm người, làm cán bộ”; “học để sửa chữa tư tưởng, học để tu dưỡng đạo đức cách mạng”.

Khi bàn về vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cán bộ trong sự tổng hòa các mối quan hệ. Người ví, cán bộ như cái dây chuyền của bộ máy, là cầu nối, là người trực tiếp đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong Nhân dân. Vì vậy người cán bộ, đảng viên phải xung phong gương mẫu, bàn bạc một cách dân chủ với mọi người, khuyên mọi người phát biểu ý kiến; đồng thời phải chống bệnh hẹp hòi, vì hậu quả của bệnh hẹp hòi là gây chia rẽ, mất đoàn kết và đẻ ra nhiều thứ bệnh khác như không biết dùng nhân tài, thậm chí dìm người tài giỏi.

Sinh thời, khi nói hoặc viết về công tác cán bộ của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường quan tâm đến các vấn đề hết sức cốt lõi và mang tính nguyên tắc, như: Phải thường xuyên đánh giá cán bộ để bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đánh giá cán bộ phải khách quan, toàn diện, phải chú ý đến năng lực, phẩm chất, hiệu quả công việc; phải công tâm và minh bạch. Người căn dặn: Trong tuyển chọn cán bộ, không thiên tư, thiên vị, không phân biệt người trong hay người ngoài Đảng mà lựa chọn những người thật sự có đức, có tài. Phải khéo dùng cán bộ “Dùng người như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng cong đều tùy chỗ mà dùng được”, và phải biết kết hợp hài hòa giữa thế hệ cán bộ đi trước với cán bộ kế cận.

Xác định trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, 91 năm qua Đảng ta luôn quan tâm phát hiện, sử dụng, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện để có các thế hệ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng nước ta. Đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng không ngừng được kiện toàn, được đào tạo cơ bản và tương đối toàn diện về chính trị cũng như chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao, cơ bản bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu; đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; nhiều cán bộ của Đảng đã bị thoái hóa, biến chất. “Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội…, trong đó có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn lúc nào hết, lúc này cần cùng với tuyển dụng, bố trí, thu hút nhân tài, việc sàng lọc cán bộ phải được tiến hành một cách quyết liệt. Quá trình rà soát, lựa chọn, đánh giá, sử dụng, đề bạt cán bộ phải được tiến hành nghiêm túc, phải thật sự công tâm để nhìn cho đúng, tìm cho được những người có tài, có đức cho đất nước. Kiên quyết loại bỏ thói hư, tật xấu trong sử dụng cán bộ như: dùng người quen, người nhà để dễ bề cai trị…

Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp… nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm…

Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt, là dấu mốc rất quan trọng. Đại hội được tiến hành vào thời điểm đất nước ta trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hoà bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Vì vậy “Phải có nhận thức sâu sắc, dày công chăm lo cho công tác này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thực hiện đúng nguyên tắc, tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý.

Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt. Khi vấn đề này được quan tâm thấu đáo, khách quan, công tâm và trong sáng, chắc chắn Đảng ta sẽ có được một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo Nhân dân, xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

Ngọc Quốc

 

19:55:41 21-01-UTC

VHDN: Chủ tịch Hồ Chí Minh- lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người là hiện thân mẫu mực của người đảng viên cộng sản, là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta noi theo. Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và […]

Đối tác của chúng tôi